Vedtægter

Vedtægter for Århus Kendo:

§ 1 Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er "Århus Kendo".
Stk. 2. Foreningens japanske navn er "Soryukan".
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.
Stk. 4. Foreningen tilstræber medlemskab af Dansk Kendo Forbund.

§ 2 Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er:
 a. At forme kroppen og sindet.
 b. At, gennem korrekt og målrettet træning, stræbe efter forbedring af kendo.
 c. At udbrede kendskabet til kendo i Århus Kommune.
 d. At udbrede kendskabet til japansk kultur.
Stk. 2. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Stk. 3. Foreningens virksomhed er almennytig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3 Foreningens drift.

Stk. 1. Foreningens drift finansieres ved deltagerbetaling, samt ved tilskudssøgning ved kommune, fonde, selskaber, foreninger, virksomheder m.m.
Stk. 2. Foreningen modtager ikke økonomisk støtte i kommercielt øjemed.
Stk. 3. Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningens anvendelse inden for lovens område.

§ 4 Optagelse som medlem.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for den første sæson.
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver sæson.
Stk. 4. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest tre måneder efter, der er rykket for det.

§ 5 Udmeldelse, eksklusion af medlemmer.

Stk. 1. Udmeldelse kan ske, ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, med virkning fra udgangen af en sæson.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis f.eks. dette måtte blive straffet for vold, grov legemskrænkelse el. lign.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem ved grov illoyalitet overfor klubben.
Stk. 4. Ved et bestyrelsesmøde, hvor en eksklusion er på dagsordenen, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer samt det medlem, der er indstillet til eksklusion, underrettes senest 8 dage inden mødet. Dette skal ske skriftligt. På mødet har det indstillede medlem ret til at fremføre sine synspunkter.

§ 6 Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af februar måned, indkaldt med mindst tre ugers varsel, med angivelse af dagsorden, ved besked til medlemmerne med brev, e-mail eller besked via sociale medier.
Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest på forsamlingsdagen har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, med flere kandidater, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/5 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, overgår beslutningsmyndigheden til bestyrelsen.

§ 7 Dagsorden på generalforsamlingen.

Stk. 1. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

    Valg af dirigent, referent, samt stemmetællere.
    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
    Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
    Behandling af indkomne forslag.
    Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af kontingent.
    Valg af formand.
    Valg af næstformand.
    Valg af kasserer.
    Valg af sekretær.
    Valg af menigt bestyrelsesmedlem.
    Valg af suppleant til bestyrelsen.
    Valg af revisor.
    Eventuelt.
    Afslutning.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 9 Bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, foruden formanden bestående af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 9. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

    Medlemmer af bestyrelse, fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
    Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
    Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 10 Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 6. Regnskabet skal underskrives af kassereren og revisoren.
Stk. 7. Det særlige tilskudsregnskab skal indleveres til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af de af tilskudsreglerne krævede bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 8. Ved samlede tilskud på under 50.000, - kr. revideres regnskabet af den af generalforsamlingen valgte revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 9. Ved samlede tilskud på 50.000,- kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11 Tegningsret.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Hæftelse.

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
Stk. 2. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13 Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.
Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 14 Opløsning af foreningen.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Børnetelefonen i Århus, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Århus, februar 2019.